Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

Coach: Dimphy van Halteren, gevestigd te Sint Michielsgestel.

Cliënt: de eigenaar van de hond, die de hondengedragsbegeleider opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt.

 

 1. Algemeen

Alle tussen de Coach en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. De Coach zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Coach zal de cliënt (minimale leeftijd 18jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden
 3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de Hondenspecialist ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend

 

III. Adviezen, therapieën en trainingen

 1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de Coach.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Coach.
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Coach. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. De Coach kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
 5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 6. De Coach behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie, of als de hond loops/ziek is.
 7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Coach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

 

IV Betalingen/afspraken

 1. Gemaakte afspraken tussen de Coach en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. De Coach behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
 3. Indien door ziekte of overmacht van de Coach een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Coach er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
 4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de cursus of per pin te geschieden.
 5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt/getitert te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Coach is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de therapie/ behandeling.
 6. Alle door de Coach verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

V. Webshop

 

Kamer van Koophandel 68778732